Regulamin programu lojalnościowego "Prasanti"

1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
 1. Organizator–  Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
 1. Marek Lengiewicz, NIP 1182205061, nr REGON 385349106, przedsiębiorca działający pod firmą catering Marek Lengiewicz - wspólnik spółki cywilnej
 2. Janusz Fijałkowski, NIP 5311460953, nr REGON 010291834, przedsiębiorca działający pod firmą JANUSZ FIJAŁKOWSKI BOSS - wspólnik spółki cywilnej
 3. Anna Lengiewicz, NIP 1180167221, nr REGON 146725371, przedsiębiorca działający pod firmą Anna Lengiewicz - ANDA - wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą LaSanta s. c. z siedzibą pod adresem Słoneczna 2, Łomianki 05-092, NIP 1182219749, nr REGON 387906516.

 1. Punkty – punkty przyznawane za zakupy powyżej 100zł.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego „Prasanti”.
 3. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz osoba, która wyraziła zgodę na udział w Programie w inny sposób.
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.cbdprasanti.pl.
 5. Program – program lojalnościowy „Prasanti”.
 6. Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym.
 7. Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.
 8. Program rozpoczyna się w dniu 1 marca 2021 roku i trwa do odwołania.
 9. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zasady udziału w programie lojalnościowym „Prasanti”

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych
  w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie „Prasanti” prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego.
 2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

3. Punkty

Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty.

 1. Za każde wydane 100 zł Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Po uzyskaniu 5 punktów uczestnik dostanie rabat w wysokości 5%, po uzyskaniu 15 punktów uczestnik dostanie rabat w wysokości 10%, po uzyskaniu 25 punktów uczestnik dostanie 15% rabatu.
 2. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów,
  z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.
 3. Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 1 rok od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności punktów, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.
 4. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego. W szczególności Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

4. Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik wykorzystuje w formie rabatu (rabat nalicza się automatycznie) przydzielanego zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: info@cbdprasanti.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu
  w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail albo pisemnie).
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

6. Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin obowiązujeod dnia 01.03.2021.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium